دانلود

کسب مقام قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویی

کسب مقام قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویی

کسب مقام های برتر کشتی آزاد و فرنگی دانشجویی بهمن ماه93 در سطح استانی توسط دانشجویان ذیل را به کلیه دانشگاهیان تیریک عرض می نمائیم: 1-کسب مقام دوم تیمی به مربیگری آقای ابراهیم مشایخی 2- کسب مقام اول کشتی آزاد آقای افشین جعفری 3- کسب مقام اول کشتی آزاد آقای جابر صادقی 4- کسب مقام دوم کشتی آزاد آقای حسین فضایلی 5- کسب مقام سوم کشتی آزاد و مقام دوم کشتی فرنگی آقای مجتبی خسروی 6- کسب مقام سوم کشتی فرنگی آقای امیر محمدی 7- کسب مقام سوم کشتی آزاد آقای محمد بیات

ادامه مطلب