رفاه و تغذیه

مهدی خانجانی

کارشناس ارشد مدیریت

مسئول اداره رفاه و تغذیه

دبیر کمیته تخفیفات دانشجویی

صدور کارت دانشجویی

دبیر کار دانشجویی