فارغ التحصیلان

مسئول اداره فارغ التحصیلان

خانم معصومه نوربخش

کارشناس مسئول رشته ادبیات عرب و مترجمی در واحد تهران مرکزی مدت 3 سال

کارشناس مسئول رشته فقه و حقوق اسلامی در واحد تهران مرکزی مدت 2 سال

مسئول اداره فارغ التحصیلان واحد تهران مرکزی مدت 8 سال

کارشناس پژوهش علوم تحقیقات خمین مدت 2 سال

مسئول اداره فارغ التحصیلان علوم تحقیقات خمین مدت 2 سال


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر علی ابراهیم زاده

کارشناس اداره فارغ التحصیلان