رستوران آزاد

رستوران آزاد:

 دانشجویان گرامی  که موفق نشده اند در سلف سرویس واحد غذارزورنمایند یاغذای سلف  مورد دلخواه این عزیزان نبوده ،خواهشمند است که دانشجویان گرامی از پروفایلشان آیکون رستوران آزاد را انتخاب نموده ویک روز قبل از سرو غذا به اداره  رفاه و تغذیه واحد مراجعه نمایند تا غذای مورد نظرشان از بوفه دانشگاه  سفارش داده شود ، دانشجویان گرامی توجه داشته باشید مبلغ غذای رستوران آزاد حداکثر50000 ریال می باشد.