کارت دانشجویی

صدور کارت دانشجویی در شرایط ذیل امکانپذیر می باشد:

1.دانشجویان جدیدالورود

2.کارت المثنی که شامل موارد ذیل می باشد:

مفقودی کارت،مخدوش بودن کارت،تغییر مندرجات شناسنامه ای،کارتهای آسیب دیده و غیر قابل استفاده ،دانشجویان انتقالی ، تغییر رشته و گرایش

مدارک لازم جهت صدور کارت المثنی :

1.واریز فیش به مبلغ 70000  ریال به شماره حساب 0105755505004 بانک ملی

2.تکمیل فرم مفقودی و تعهد کارت دانشجویی

3.در مورد تعویض کارت جهت تغییرات مندرجات شناسنامهای کپی و اصل شناسنامه جدید