شرح مختصری از کمیته انضباطی

کمیته انضباطی:جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد..


- کلیه دانشجویان عزیزضمن مطالعه دقیق آیین نامه های انضباطی نصب شده درساختمان آموزشی موظف به رعایت قوانین ومقررات مصوب دانشگاه می باشند. لذا درصورت مشاهده یاارائه گزارش باافرادخاطی طبق آیین نامه انضباطی دانشجویی دانشگاه برخورد می گردد.