تخلفات آموزشی

1. تخلف شامل همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یاداشت، موبایل، ام پی تری پلیر، ماشین حساب بدون مجوزاستاد،نوشتن اسم غیرواقعی روی برگه امتحانی، ترک جلسه، فراهم نمودن شرایط جهت استفاده سایردانشجویان ازپاسخنامه(باراول تنبیهات 1تا6درصورت تکرارتنبیهات بند10تا12بجز7،9)

.
2.تقلب درامتحان پایان ترم استفاده نمودن ازکتاب، جزوه، برگه یاداشت، موبایل، ام پی تری پلیر،ماشین حساب بدون مجوزاستاد(تنبیه بند7 ویکی ازتنبیهات بند1تا5 درصورت تکرارتنبیهات ازبند11تا14قابل تشدید میباشد)


3. تقلب درامتحان میان ترم(باراول نمره صفروبانمره پایان ترم جمع وبعنوان نمره نهایی منظورگرددودرصورت تکرارتنبیهات بند1تا6قابل تشدیداست)


4.خارج نمودن ورقه ازجلسه امتحان،امحاورقه وپاره کردن آن وامتناع ازارائه نت ،جزوه،کتاب یاتلفن همراه به مراقب، متخلف به تنبیه بند7 ویکی ازتنبیهات بند10تا12محکوم می گردد)


5. فرستادن دیگری بجای خوددرجلسه امتحان(متخلف به تنبیه بند7 ویکی ازتنبیهات بند11تا14محکوم می گردد)


6.شرکت بجای دیگری درجلسه امتحان(متخلف به تنبیه بند7 ویکی ازتنبهیات بند11تا14ماده5ودرصورت غیردانشجوبودن معرفی نامبرده به مراجع قضایی)