جرایم اداری

ب) تخلفات اداری


1. ارتکاب هرفعلی که موجب اخلال یاایجادوقفه ومزاحمت دراجرای برنامه های دانشگاه وخوابگاه شود.


2. عدم رعایت مقررات دانشگاه یاخوابگاه


3. ایرادخسارت به اموال عمومی ویاخیانت درامانت