مراحل انجام کارهای فارغ التحصیلی


1. مراجعه به کارشناس گروه خود برای دریافت چک لیست


2.تهیه مدارک ذیل و ارائه به بایگانی آموزش در ترم آخر:


• سه قطعه عکس 3در 4
• فیش واریزی و کپی فیش (به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی)


• دوره کاردانی مبلغ 55000 ریال


• دوره کاردانی در رشته 55000ریال


• دوره کارشناسی 110000 ریال


• دوره کارشناسی ارشد 130000 ریال


• دوره دکتری حرفه ای و تخصصی220000 ریال


•  تهیه دو عدد تمبر هزار تومانی از بانک ملی


3.پیگیری پرونده جهت بررسی و ارسال به اداره فارغ التحصیلان از بایگانی آموزش