نکته مهم

توجه:
از آنجا که تغییر وضعیت تحصیلی مشمولان بایستی هر ترم به نظام وظیفه اطلاع رسانی شود، در صورتی که دانشجو در هریک از ترمها بدون اخذ مرخصی تحصیلی و بدون انتخاب واحد باشد، معافیت تحصیلی وی لغو گردیده و به نظام وظیفه ارسال می گردد. بدیهی است که در اینصورت دانشجو تا زمان دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت حق ادامه تحصیل در دانشگاه را نخواهند داشت.