شهریه خوابگاه خواهران

شهریه خوابگاه خواهران حضرت معصومه واحد در سال تحصیلی  95-94 :

 

1- اجاره یک ترم ثابت 2.500.000 ریال   هزینه شارژ 600.000 ریال برای کل ترم

 

2- اسکان اتاق وی آی پی  مخصوص یک شب   200.000 ریال هزینه شارژ 500.000 ریال برای کل ترم

 

3- اسکان اتاق  سایت یک شب  170.000ریال  هزینه شارژ 500.000 ریال برای کل ترم