مسئول خوابگاه حضرت معصومه(س)

 نام و نام خانوادگی: اکرم سرلک

سوابق علمی و اجرایی:

کارشناس رشته حقوق قضایی

مسئول خوابگاه خواهران به مدت 11 سال